BordowaKropka

38 tekstów – auto­rem jest Bor­do­waK­ropka.

"Nie można tak moc­no kochać ludzi"- po­myślałam so­bie i po chwi­li pos­ta­nowiłam porzu­cić strach przed od­rzu­ceniem i poz­wo­lić so­bie ko­goś kochać. Nie można przekładać zacho­wań in­nych na in­ne oso­by. Trze­ba uwie­rzyć, że [...] — czytaj całość

myśl • 21 października 2017, 23:30

W mo­men­cie od­czu­wania pełne­go błogos­ta­nu, wszecho­gar­niające­go spo­koju i pełni szczęścia zaczy­na niep­rosze­nie wkra­dać się niepokój, uwierająca myśl: " A co jeśli to wszys­tko ut­racę...?"Wte­dy moc­niej ścis­kam je­go rękę i cichu­teńko się mod­le, żeby mi te­go wszys­tkiego nie zabierał... 

myśl • 21 października 2017, 23:21

Gdy zbyt długo prze­bywam sa­ma, zaw­sze do­pada mnie pa­niczny strach dziesięciolat­ki, które nie wie, co ma ze sobą poczynić. 

myśl • 5 stycznia 2017, 23:37

Przy­pomi­nam osobę, którą nig­dy nie chciałam być.
Przes­tałam wierzyć.
Wie­rzyć, że nig­dy nic złego mnie nie spotka.
Kiedyś żyłam w błogiej nieświado­mości i naiwności.
Te­raz przej­rzałam. Ale ja nie chce te­go wszys­tkiego tak dokład­nie widzieć...
Nikt o tym nie wiem i ja sa­ma sta­ram się nie wie­dzieć. Wiem jed­no, że pew­ne wy­darze­nia zmieniają na zaw­sze i za­bierają człowieko­wi coś, co już nig­dy nie wróci.
Bez­pie­czeństwo, spokój, beztroske. 

myśl • 5 stycznia 2017, 23:32

Naj­groźniej­sza jest naj­bliższa osoba.
W ciągu chwi­li pot­ra­fi zra­nić na wskroś.
A ja nie mogę uwie­rzyć,ze tak się ob­nażyłam przed osobą, która z wy­rafi­nowa­niem wy­korzys­ta każdą moją słabość, od­da­nie i miłość.
Bo prze­cież kocha te słabości... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 maja 2014, 20:13

undefined

Dzień zaczy­na za­cierać się z nocą.
Mo­ral­ność z zabawą.
Rzeczy­wis­tość z fikcją.
To wy­myślo­ny świat.
By­le wyłado­wać emoc­je, nie prze­daw­ko­wać sza­rej rzeczywistości.
Men­to­lowe pa­piero­sy, rock 

dziennik
zebrał 3 fiszki • 17 lipca 2013, 17:11

Zło nachal­nie do­bija się do mo­jego wnętrza.
Wkra­da się do moich wyborów,uczuć,refleksji...
Mi­mowol­nie opa­nowu­je moją duszę, sar­kastycznie drwiąc z ideałów.
W białych rękawiczkach,
z iro­nicznym uśmie­chem na twarzy,
ukręcam łeb wartościom.
Udając,że wszys­tko jest dobrze. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 lipca 2013, 20:00

_____

JUŻ SIĘ NIE DAM, ZA­BIJAĆ WŁAS­NYM EMOCJOM. 

recenzja książki • 11 listopada 2012, 18:54

.............

Bolą mnie wszys­tkie wnętrzności,bo­li mnie cała dusza,bo­li mnie każdy ka­wałeczek mo­jego żałos­ne­go za­kocha­nego ciała! 

recenzja książki
zebrała 2 fiszki • 11 listopada 2012, 14:28

____________

Ała...
roz­pa­dam się,
A Ty na to spo­koj­nie patrzysz. 

recenzja książki
zebrała 1 fiszkę • 11 listopada 2012, 14:26
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

21 października 2017, 23:30BordowaKropka do­dał no­wy tek­st Nie można tak moc­no [...]

21 października 2017, 23:21BordowaKropka do­dał no­wy tek­st W mo­men­cie od­czu­wania pełne­go [...]

6 stycznia 2017, 01:09Eufemia sko­men­to­wał tek­st Przypominam osobę, którą nig­dy [...]

6 stycznia 2017, 00:57Eufemia sko­men­to­wał tek­st Gdy zbyt długo prze­bywam [...]

28 maja 2014, 20:13BordowaKropka do­dał no­wy tek­st Najgroźniejsza jest naj­bliższa oso­ba. W [...]

17 lipca 2013, 17:11BordowaKropka do­dał no­wy tek­st Dzień zaczy­na za­cierać się [...]